16.10.16

Förslag till deklaration om samarbete kring utsatta EU-medborgare mellan frivilligorganisationer i Sverige och Rumänien

En uppföljning till socialministrarnas samarbetsdeklaration som öppnar för konkret samarbete mellan det civila samhällets företrädare i båda länderna.

Den 5 juni 2015 skrev de svenska och rumänska socialministrarna under en gemensam deklaration om samarbete.

Det är en text som av politiska skäl är tunn (romer nämns överhuvudtaget inte), men den kan mycket väl användas som avstamp mot ett både bredare och mer intensifierat samarbete. Deklarationen kan läsas på regeringens hemsida.

Ministrarnas deklaration kan alltså utgöra en användbar utgångspunkt för en liknande deklaration mellan det civila samhällets organisationer i Sverige och Rumänien.

Mot den bakgrunden har vi inom Nätverket för utsatta EU-medborgare utarbetat följande förslag till text:

Declaration made by Representatives of Civil Society organizations of Sweden and Romania concerning vulnerable EU citizens (Version 2016-09-27)

A ”Joint Declaration between the Ministry of Health and Social Affairs of Sweden and the Ministry of Labour, Family, Social Protection and Elderly of Romania” was signed by the respective Ministers in Bucharest on June 5, 2015, focusing on cooperation in the field of children’s rights, social welfare and social security as well as gender equality.

 • In the declaration it was stated that ”this cooperation could include exchange of knowledge, experiences and good practices and the promotion of common projects”.
 • It was furthermore asserted that ”the cooperation under this declaration also aims to promote and facilitate cooperation between non-governmental organizations in the two countries”.
 • The two Ministers also declared themselves ”willing to promote further cooperation in the fields mentioned above and to discuss to further broaden their cooperation”.

In the light of this and as a complement to the joint governmental declaration, representatives of relevant non-governmental organizations of Sweden and Romania have agreed to intensify and deepen their cooperation with the aim to ameliorate the situation of vulnerable Romanian migrants and potential migrants – of whom the majority are of Roma origin – in both Sweden and Romania, based on each person’s rights, needs and aspirations.

As a first step, the following undertakings are foreseen:

 1. One of the most important root causes of the social and economic situation which make poor and destitute human beings feel obliged to leave their homes and travel far away – and in many cases end up as beggars – is discrimination, most often caused by prejudice and unreflected antigypsyism. This goes for both countries. Against this background, cooperation in combatting these negative inclinations should be established. Encouraging results in fighting unreflected prejudices concerning Roma in both countries should be drawn upon as well as Swedish experiences in parallel work against antisemitism.
 1. Since both countries have signed and ratified several relevant international conventions on Human Rights (as members of the United Nations as well as of the Council of Europe and the European Union) it is only natural that the civil society in both countries feel an urge to focus on these rights.

We therefore envisage intensified activities on the non-governmental side and, as much as possible, together with public institutions in the following fields in both Romania and Sweden:

 • children’s right to education
 • all people’s right to decent housing including water, electricity and hygienic facilities
 • all people’s right to health care
 • gender equality
 1. In relation to these basic rights it will be necessary to increase efforts to have all individuals – children and adults – formally registered as citizens with all rights that are attached to citizenship, including the right to own and register property.
 1. In view of the fact that most EU migrants are seeking jobs, more constructive endeavors are needed in this field, in Romania as well as in Sweden, also recognizing the contribution of migration to poverty reduction and local development.
 1. A great deal of work is already being carried out by non-governmental organizations. This work should be more effectively linked and coordinated among themselves and with that of governmental institutions in both countries.

Följande förklaringar kan göras:

Utgångspunkten är alltså de svenska och rumänska socialministrarnas deklaration den 5 juni 2015 om samarbete kring

–  barnens rättigheter

 • socialvård
 • social trygghet
 • jämställdhet mellan könen

Vår text refererar uttryckligen till ministrarnas och tar som utgångspunkt de tre avsiktsförklaringar som finns i deras deklaration:

 1. utbyte av kunskaper, erfarenheter och goda exempel samt understödjande av gemensamma projekt
 1. understödjande och underlättande av samarbete mellan frivilligorganisationer i båda länderna
 1. vilja att understödja vidare samarbete på de nämnda områdena och att diskutera möjligheten att ytterligare vidga samarbetet (d.v.s. föra in sådana områden som ännu inte har nämnts)

I ljuset av ministerdeklarationen och som komplement till den säger vi att:

Det civila samhällets organisationer i Sverige och Rumänien ska intensifiera och fördjupa sitt samarbete för att förbättra situationen för de mest utsatta migranterna – av vilka de flesta är romer – på basis av deras rättigheter, behov och strävanden

Och då kan vi tänka oss fem första steg som rör det allra mest grundläggande som saknas i ministrarnas deklaration:

 1.   Arbete mot antziganism och fördomar i båda länderna. Det ska vara byggt på goda erfarenheter i båda länderna – liksom på tidigare svenska erfarenheter av arbetet mot antisemitism
 1.   Båda länderna har har anslutit sig till flera internationella konventioner om Mänskliga Rättigheter (FN, Europarådet och EU). Därför ska det läggas fokus på dessa rättigheter och särskilt
    • barnens rättigheter
    • rätten till människovärdiga bostäder
    • rätten till hälso- och sjukvård
    • jämställdhet mellan könen
 1.   Vi ska ha ett intensifierat arbete för att säkerställa att alla medborgare  (både barn och vuxna) blir registrerade och får tillgång till alla rättigheter som följer med medborgarskapet i ett EU-land – inklusive rätten att registrera och äga fast egendom
 1.   Större ansträngningar ska göras för att hjälpa EU-migranter att få arbete – i Rumänien eller Sverige – med erkännande av migrationens roll som fattigdomsbekämpande och främjande av utveckling på lokal nivå. Lisa Pelling har visat hur viktiga remitteringar är.
 1.  Intensifierade ansträngningar att koordinera frivilligorganisationernas arbete – såväl sinsemellan som med offentliga institutioner

Förhoppningen är att många organisationer, grupper och enskilda ska vilja skriva under deklarationen. Vi hoppas att detta ska kunna ske i början av 2017.

Vi vill därför bjuda in alla intresserade att lämna synpunkter på texten. Den bör dock för att kunna fungera som ett effektivt instrument vara kort och inte sträva efter att dokumentera alla orsaker till missförhållandena eller innehålla alltför detaljerade förslag till åtgärder.

Synpunkter välkomnas därför till info@eumigranter.se. De kommer därefter att redovisas och sammanvägas till en ny textversion på webbsidan eumigranter.se.

De reaktioner vi hittills fått från ett antal relevanta rumänska organisationer och intressenter har varit mycket positiva. Vi fortsätter att ta kontakter i Rumänien, men skulle uppskatta att från svenska organisationer även få tips om vilka kontakter vi bör ta – utöver de kontakter som vi hoppas att de svenska organisationerna själva tar med sina samarbetspartners. Även dessa tips kan lämnas via info@eumigranter.se.