16.10.16

Upprop om utsatta EU-medborgares rätt att inkluderas i EU:s Sociala Pelare

En möjlighet för alla att bidra till att den romska minoriteten i Europa inte glöms bort av EU och dess medlemsländer.

För ett drygt år sedan tog Europakommissionens ordförande Jean-Claude Juncker initiativet till en utveckling av Den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

En utredning tillsattes med den förre svenske finansministern Allan Larsson som huvudansvarig. Han lämnade sin slutrapport i mars i år. Den omfattar drygt tio sidor och har en bilaga med förslag på 20 områden.

De allra flesta av förslagen borde naturligtvis gälla alla EU-medborgare, men här faller 10-12 miljoner människor – mer än hela Sveriges befolkning! – under radarn för att de är ”ekonomiskt inaktiva”. Det betyder att de är för fattiga för att överhuvudtaget komma in i det sociala systemet.

Planen ser ut som en makroekonomisk inventering med sidoblickar på sådana sociala aspekter som är viktiga för att ekonomin ska fungera – i och mellan unionens länder.

Till yttermera visso visar det sig när man läser texten att planerna bara gäller Euroområdet – med möjligheter för övriga EU-länder att ansluta sig.

Texterna till rapporten och dess förslag, liksom ett urval förväntade frågor och svar, finns på nedanstående svenskspråkiga länkar:

Kommissionens meddelande om europeisk pelare för sociala rättigheter

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SV/1-2016-127-SV-F1-1.PDF

Bilaga med utkast till förslag

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SV/1-2016-127-SV-F1-1-ANNEX-1.PDF

En europeisk pelare för sociala rättigheter – frågor och svar

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-545_sv.htm

Det finns dock en ljuspunkt. Man har öppnat för ett samråd om planerna.

Det har utlysts en medborgardialog med möjligheter för alla – även organisationer och enskilda – att lämna synpunkter och förslag. Den är öppen ända fram till den 31 december i år och man har lovat att alla inkomna yttranden ska beaktas.

Här kan vi och här måste vi göra vår röst hörd och kräva att de utsatta EU-medborgarna inte lämnas utanför.

Hur detta ska gå till beskrivs i ett dokument som man finner under följande länk:

ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights

Det finns ett antal punkter som måste lyftas fram i den färdiga beskrivningen av den sociala pelaren. Här är några av dem:

–   Det sociala ansvaret måste axlas av samtliga medlemsländer i EU. Därför är det helt nödvändigt att den nya utformningen av den sociala pelaren inte begränsas till enbart euroländerna. Annars kommer många av de länder, där utsattheten är som störst, att inte beröras.

  • Det måste finnas en referens till utsatta grupper som annars skulle falla utanför . Denna kan införas i inledningen – preambeln – och ange att politiken även omfattar utsatta och ekonomiskt inaktiva medborgare. Detta är verkligen ett minimikrav.
  • Vi måste upprepa vårt krav på att det utses en europeisk samordnare eller en s.k. Hög Representant för frågor kring den stora romska minoriteten. En sådan person ska ha överblick över hela politikfältet och se till att romska aspekter inte tappas bort. Därför är det viktigt att vederbörande rapporterar direkt till Kommissionens ordförande eller vice ordförande
  • Samtliga medlemsländer har antagit och offentliggjort detaljerade planer för hur den romska inkluderingen ska kunna genomföras. Det saknas emellertid  ett effektivt system för övervakning – monitoring – av hur medlemsländernas romapolitik omsätts i praktiken. Mot den bakgrunden måste ett fungerande system utformas för regelbunden rapportering och sanktioner mot länder som inte lever upp till sina åtaganden.

Det förbereds bidrag till dialogen på den offentliga sidan i Sverige, t.ex. från regeringskansliet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Men svenska frivilligorganisationer måste också ta sitt ansvar och föra fram sina synpunkter och krav till Kommissionen i Bryssel inom ramen för medborgardialogen.

För att öka slagkraften i det svenska civilsamhällets krav på detta område vore det ändamålsenligt om vi kunde informera varandra om det vi avser framföra. På det sättet är risken mindre att viktiga aspekter tappas bort.

Enklast kan denna information lämnas via ett e-postmeddelande till info@eumigranter.se varefter synpunkterna kan vidarebefordras på Nätverkets hemsida eumigranter.se.